Εκκλησιατικοί ύμνοι

ΦΩΣ ΙΛΑΡΟΝ

Φῶς ἱλαρόν

ἅγιας δόξης ἀθανάτου Πατρός,

οὐρανίου, ἅγιου, μάκαρος,

Ἰησοῦ Χριστέ,

ἐλθόντες ἐπί τήν ἥλιου δύσιν,

ἴδοντες φῶς ἑσπερινόν

ὑμνοῦμεν Πατέρα,

Υἷον καί Ἅγιον Πνεῦμα, Θεόν.

Ἄξιον σέ ἐν πάσι καιροῖς

ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις,

Υἱέ Θεοῦ,

ζωήν ὁ διδούς

διό ὁ κόσμος σέ δοξάζει.

Επικοινωνία


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

Όπισθεν ΣΙΔΕΝΟΡ
Τ.Θ.: 1626, Ιωνία
T.K. 570 08, Δήμος Δέλτα
Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 722020

Πίνακας μνημόνευσης

...