Εκκλησιατικοί ύμνοι

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ

Ὡς θεόβρυτον κρήνην
τῶν ἀΰλων χαρίτων Σου,
τὴν θαυματουργόν Σου
Εἰκόνα Θεοτόκε πλουτίσαντες,
ἐκ ταύτης τῶν θαυμάτων τὰς ῥοάς,
ἀντλοῦμεν δαψιλῶς ὡς ἐξ Ἐδέμ·
σὺ γὰρ Γοργοϋπήκοος βοηθός,
πέλεις τῶν ἐκβοώντων Σοι·
Δόξα τοῖς σοῖς χαρίσμασιν Ἁγνή·
δόξα τῇ παρθενίᾳ Σου·
δόξα τῇ πρὸς ἡμᾶς Σοῦ
ἀνεκφράστῳ προνοίᾳ Ἄχραντε.

Επικοινωνία


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

Όπισθεν ΣΙΔΕΝΟΡ
Τ.Θ.: 1626, Ιωνία
T.K. 570 08, Δήμος Δέλτα
Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 722020

Πίνακας μνημόνευσης

...