Ανακοινώσεις

t_532_431_16774082_00_images_anastasi2.jpg

 

 
Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι,
προσκυνήσωμεν ἅγιον, Κύριον,
Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον.
 
Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμεν
καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν
ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν·
 
σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν,
ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν,
τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν.
 
Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί,
προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ
Χριστοῦ ἁγίαν ἀνάστασιν·
 
ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ
Σταυροῦ χαρὰ ἐν
ὅλῳ τῷ κόσμῳ.
 
Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον,
ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ·
 
Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δἰ ἡμᾶς,
θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

 

 

 

 

Επικοινωνία


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

Όπισθεν ΣΙΔΕΝΟΡ
Τ.Θ.: 1626, Ιωνία
T.K. 570 08, Δήμος Δέλτα
Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 722020

Πίνακας μνημόνευσης

...